Skoči na vsebino

1890

Zdravstvena oskrba na Vrniki

Zdravje je najpomembnejša vrednota ljudi. Varna in kakovostna obravnava pacientov v procesih zdravstvene obravnave je ključnega pomena. Zadovoljstvo pacientov, stalno izboljševanje kakovosti in razvoj naših storitev mora postati skupna prioriteta in odgovornost.

Za svoje zdravje lahko človek naredi največ sam, ustrezen zdravstveni sistem pa bi mu moral pri tem pomagati in ga učinkovito podpreti. To je tudi osnovno poslanstvo primarnega zdravstvenega sistema, kar se zagotavlja skozi preventivno in kurativne zdravstvene dejavnosti.

Kako stopiti nad povprečje
Zdravstveni dom Vrhnika je kot lokalni zdravstveni sistem vsekakor del zdravstvenega sistema celotne države in v veliki meri z njim deli njegove pozitivne in negativne plati.

Z ustreznimi strateškimi in operativnimi pristopi pa je lahko določen lokalni zdravstveni sistem bistveno uspešnejši od povprečja države in to bi moral biti strateški kratkoročni in dolgoročni cilj vsake občine, tudi občine Vrhnika. Seveda ni dovolj, da je to samo všečni cilj, ampak je potrebno odgovorno udejanjati in prispevati k skupni strategiji razvoja in strategiji vodenja naše osrednje zdravstvene ustanove. ZD Vrhnika mora namreč kot temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni v občinah ustanoviteljicah, ohranjati vlogo nosilca razvoja stroke, skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter biti dejavno vključen v sooblikovanje napredne zdravstvene oskrbe. Občine ustanoviteljice morajo tako držo zasledovati tudi z vsakodnevnim občinskim delovanjem, kar pa za zadnja leta sodelovanja z občino Vrhnika žal ne bi mogli trditi.

Bistveni elementi uspešnega primarnega lokalnega zdravstvenega sistema so naslednji:

  • Usklajeno in konstruktivno delovanje vseh deležnikov zdravstvenega sistema. Občinske strukture so eden ključnih partnerjev zdravstvenega doma in ne morejo in ne bi smele samo iskati morebitnih marginalnih napak v javnem zdravstvenem sistemu in iz tega kreirati nepotrebnih konfliktov. S proaktivnostjo občinskih struktur bi namreč lahko naredili več in bolje za vse. Skupaj z zaposlenimi v zdravstvu bi morali tvorno sodelovati in kontinuirano ustvarjati nadpovprečne pogoje za delovanje zdravstvenega sistema in s sinergijskim delovanjem sproti odpravljati morebitne pomanjkljivosti. Potrebno se je namreč zavedati, da noben sistem ne more delovati samostojno, temveč je del širšega ekosistema, ki je prav tako odgovoren zagotavljanja temeljnega poslanstva, ki ga ima tudi ZD Vrhnika.
  • Visoko usposobljeni in motivirani zaposleni v zdravstvu. V Sloveniji žal že sedaj primanjkuje zdravstvenega kadra in trendi kažejo, da bo v bližnji prihodnosti ta izziv še toliko večji. Zato mora občina Vrhnika vzpostaviti nadpovprečno konkurenčne pogoje za zaposlene v zdravstvu, da bo potrebni kader imela. Tu ni mišljen le plačni sistem, ki je v javnem sistemu za celotno državo poenoten, ampak moramo biti pozorni na vse ostale materialne in nematerialne pogoje dela, ki bodo v prihodnje odločilni za privabljanje in ohranjanje strokovnega kadra v zdravstvu.
  • Sodobna medicinska oprema, s katero dela kompetenten kader.
  • Odlični prostorski pogoji za paciente in za zaposlene v zdravstvu.
  • Sooblikovanje primarnega zdravstvenega sistema na državni ravni in iz tega ustvarjanje maksimalne vrednosti za lokalno skupnost.
  • V center delovanja zdravstvenega sistema vedno in povsod postavljati pacienta in ne kapital.

Kot lokalna skupnost se moramo zavzemati za javni zdravstveni sistem in v okviru tega prioritetno za javni zdravstveni zavod. Ta mora biti dobro voden in tako zagotavljati kakovostno in celovito primarno zdravstveno oskrbo prebivalstva. Tudi za tiste stvari, ki dohodkovno niso zanimive in bi se jim privatni sektor odrekel.

Glede na to, da nam je Ljubljana zelo blizu in s tem vsaj lokacijsko dostopna zdravstvena oskrba na sekundarnem – bolnišničnem nivoju, moramo mi razvijati temeljne preventivne in kurativne dejavnosti primarnega zdravstvenega sistema. Tu pa ob podpori strateškega partnerja, občine Vrhnika, BITI NAJBOLJŠI.

Roman Strgar