Skoči na vsebino

1890

Pobude 1890 za DNP nadgradnje železniške proge

V nadaljevanju so predstavljene konkretne pobude in predlogi 1890 za DPN za nadgradnjo železniške proge na odseku Borovnica – Vrhnika – Logatec:

  • Železniška postaja Verd na Vrhniki mora obvezno imeti potniški in tovorni terminal, da bomo lahko v prihodnje potniški in tovorni promet (pre)usmerjali na železnico, ker je trenutna cestna infrastruktura neustrezna in preobremenjena zaradi avtocestnega evropskega koridorja ter najobsežnejše dnevne migracije delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji, ki se dnevno vozi na delo v Ljubljano.
  • Tovorni terminal mora omogočati, da kamnolom Verd dnevne izkope materiala preusmeri na železnico in od tam na deponijo, ki bi se uporabljala že v času nadgradnje železniške proge Borovnica-Logatec, kot tudi v nadaljevanju za nemoteno obratovanje kamnoloma Verd ter posledično tudi razbremenitev cest v KS Verd (hrup, prah, zastoji). Tovorni terminal bi se lahko gospodarsko navezal še na obstoječo in novo nastajajočo obrtno cono Verd. Smiselna bi bila navezava tudi na obsežnejši plato oz. deponijo ob železniški progi pri železniškem podvozu, ki ga trenutno koristi Jazon za dirkalno progo in predstavlja velik gospodarski potencial.
  • Potniški terminal za kraj predstavlja ključni razvojni in turistični potencial kraja na obrobju ljubljanskega barja, ker se lahko na vlak navežejo obiskovalci Retovja, Močilnika, bodočega novega bazena v Športnem parku, Ljubljanskega barja, Športnega parka, Stare ceste (Berzo), predvidenega doživljajskega parka Argonavti, Planine, Rimskega zidu itd. Celo projekt vzpostavitve primestne fakultete na podeželju bi se lahko realiziralo na lokaciji velikega Lenarčičevega posestva na Verdu, ki je bilo v oporoki preneseno na Univerzo v Ljubljani; prav s tem namenom. Potniški terminal na Verdu predstavlja tudi ključno nadgradnjo plovnosti Ljubljanice, pohodništva in kolesarskih prog v širši regiji, ker se mobilnost gostov zaradi več različnih vrst prevoznih sredstev bistveno izboljša in poveča. S tem v kraj pritegnemo več butičnih zelenih gostov in prispevamo k oblikovanju novih turističnih zelenih butičnih produktov v širši Zeleni regiji modrega gospodarstva v porečju Ljubljanice; brez dodatnih večjih obremenitev obstoječih cest. Ker je Vrhnika bogata z naravno (izviri Ljubljanice, Barje) in kulturno dediščino (5.200 let staro kolo), železniško zgodovino in ker se kraj razvija tudi v destinacijo industrije dogodkov bo potniški terminal zagotovo pomembna ponovna pridobitev za kraj, ki je izgubil tako staro lokalno železniško povezavo Vrhnika – Ljubljana, kot tudi potniško postajo Verd na obstoječi trenutno še aktualni trasi železnice. Potniški terminal predstavlja tudi ključen temelj za revitalizacijo večjega kompleksa zemljišč tik na Retovjem, ki bi lahko omogočil realizacijo atraktivnega turistično nastanitvenega projekta, kot tudi srebrne vasi za potre oskrbe aktivnih starostnikov, ki bi iz te lokacije imeli odličen dostop do zelenih, rekreacijskih, gozdnih in kmetijskih površin ter centra Vrhnike (npr. Retovja, Furlanovih toplic, Močilnika, Športnega parka, zdravstvenega doma Vrhnika, Stare ceste itd.)
  • Načrtovana obvozna cesta nad Bistro na meji Borovnica – Vrhnika se mora realizirati pred začetkom nadgradnje železniške proge, da se izognemo kasnejšim zastojem in preobremenitvam cest ter pozitivno prispevamo k razvoju destinacije Bistra.
  • Vzpostavi se naj nova asfaltirana obvozna regionalna cesta od kamnoloma Verd do Tankovske ceste, s priključkom na regionalno cesto Logatec – Vrhnika po obstoječi večinoma gozdni trasi. Obstoječa večinoma gozdna cesta naj se razširi in višina podvozov poveča, da bomo dobili novo regionalno obvozno cesto iz obstoječe regionalne ceste Logatec – Vrhnika proti Verdu, z uvozom neposredno na avtocesto ter tako pomembno prispevali k razbremenitvi Tržaške ceste skozi center Vrhnike, ki sedaj hromi promet ob zastojih in nesrečah na avtocesti Logatec – Ljubljana. Nova obvozna regionalna cesta proti Verdu in načrtovana obvozna regionalna (trenutno lokalna Tankovska) cesta proti Sinji Gorici bi omogočili pomembno razbremenitev Tržaške ceste in s tem njeno postopno preoblikovanje v promenado oz. cesto za lokalni promet. Ravno tako bi na lokaciji obeh obvoznih cest zgradili parkirne in servisne površine za zagotavljanje urejenega dostopa do zelenih površin (Star maln, Zaplana, Planina, Kuren, Rimski zid, Rupnikova linija, gozd … ).
  • Izvede naj se nova tovorna cesta od kamnoloma Verd po novi trasi pod viaduktom avtoceste Vrhnika – Ljubljana, z neposrednim uvozom na avtocesto, da se izognemo prometu težkih tovornih vozil iz kamnoloma Verd proti centru Vrhnike na Tržaško cesto, ki povzročajo zastoje na Tržaški cesti. Ta cesta bi bila namenjena predvsem težkemu tovornemu prometu kamnoloma Verd, v času nadgradnje železniške proge pa tudi odvozu velikih izkopanih količin materiala.
  • Ves izkopan material naj se smiselno uporabi za izdelavo novih cest in izvedbo protipoplavnih ukrepov v KS Sinja Gorica; da s tem pridemo do poplavno varnih površin, ki nam omogočajo širitev gradenj za stanovanjske potrebe, kot tudi potrebe širitve obrtno podjetniške cone na Vrhniki.
  • Opuščene površine celotne stare železniške trase Verd – Logatec naj se namenijo za kolesarstvo ali druge oblike športno rekreacijskih dejavnosti oz. turistično atrakcijo. Na tej trasi se lahko vzpostavi kolesarska proga ali muzejski turistični vlak ali celo nastanitve v starih vagonih; do katerih bi se dostopalo s kolesi. Številne vedute na tej trasi namreč ponujajo lepe razglede in doživetje neokrnjene narave nad Ljubljansko kotlino oz. Ljubljanskim barjem.
  • Načrtovanje in realizacija obstoječih ter novih povezav Borovnica – Logatec – Cerknica, vzporedno z gradnjo železniške proge je ključno za zagotavljanje mikromobilnosti in povezovanje Zelene regije modrega gospodarstva v porečju Ljubljanice ter razvoj turističnega potenciala v širši regiji. Železnica, kolesarski vlaki, kolo, konji, rečna plovila, pohodne poti itd. imajo tukaj ključno vlogo pri zagotavljanju večje trajnostne (mikro)mobilnosti.