Skoči na vsebino

1890

Izzivi 1890

Ob vas in v stiku z vami krajanke in krajani smo slišali vaše (za)misli, ki ste nam jih zaupali. In prav te je vredno udejanjiti. Čas je, da na tej poti ovire odpravimo in jih iz tega sveta pospravimo! Vaši izzivi so sedaj naši skupni, zato hočemo:
 1. vodenje občine postaviti na višjo raven, ki bo s konkretnimi dejanji in spoštljivo komunikacijo spodbudilo poleg javnih tudi več zasebnih pobud, še posebno ko gre za naš skupen razvojni program občine Vrhnika do 2030+. Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da se večkrat lahko izognemo nepotrebnemu plačevanju zunanjih izvajalcev, ki ne živijo v kraju in zato ne čutijo kraja ter se posledično uklanjajo izključujočim zahtevam strategije vodenja v kraju;
 2. transparentnost postopkov razpisov za odgovorna delovna mesta, ker si npr. ne želimo samo ene prijave na razpis za novega direktorja ZD Vrhnika ali objav na nacionalni televiziji, povezanih z nepravilnostmi pri zaposlovanju v občinski upravi;
 3. transparentno izvedbo javnih naročil za pridobitev gradbenih poslov, ki bo občini in krajevnim skupnostim omogočila racionalno porabo občinskega denarja in možnost izbire več izvajalcev in ne zgolj enih in istih, medtem, ko se druge celo izriva iz poslov in zavira njihovo delovanje;
 4. transparentnost, odpravo konflikta interesov in nepotizma ter zaustavitev prekomernega kadrovanja na ZIC, kjer je že dolgo preveč zaposlenih, med rezultati 2018-2022 pa tudi ni pridobljenih izdatnejših dodatnih virov EU financiranja;
 5. vključujočo Strategijo razvoja občine do 2030+, ki naj v dobrobit krajevnih skupnosti, mladih in kraja upošteva tudi številne družbeno interesne in zasebne pobudnike ter s tem povezane razvojne vsebine, ki krepijo tudi solidarnost in prostovoljstvo;
 6. kompetentno vodstvo KPV, ki bo delovalo razvojno in stabilno. Zmotile so nas tri menjave direktorjev samo v zadnjem obdobju 2018-2022 in izplačani izdatni odpravnini načrtno izčrpavajo javno podjetje in posledično povzročajo odhode ostalih kvalitetnih kadrov na ključnih mestih ter vidno znižujejo razvoj, kakovost in hitrost storitev v kraju;
 7. v čim večji meri prepustiti organizacijo in izvedbo prireditev ter dogodkov lokalnim društvom, mladim, krajevnim skupnostim in njihovim prostovoljcem, ki živijo s krajem in to delo večinoma opravljajo prostovoljno ter solidarno v dobrobit kraja, s tem pa se vidno zmanjšujejo tudi izdatki lokalne skupnosti;
 8. dogovorno urediti težave s Kemisom, razstaviščem Moja Ljubljanica, problematiko območji Natura 2000, prometom, prometno varnostjo in poplavno ogroženostjo ob izdatni podpori in participaciji aktualne vlade RS, kjer v obdobju 2018-2022 ni bilo moči ali želje to urediti v dobrobit kraja;
 9. dopolniti OPN Vrhnika, ki bo omogočal trajnostne in razvojne projekte ter zagotavljal nove zaposlitve v kraju bivanja, reševanje stanovanjskih problemov mladih in dopolnilne dejavnosti na podeželju, ki so v interesu ljudi in kraja;
 10. osvoboditev izpod okov dragega urbanističnega biroja, kadrovsko podhranjenega ter pomanjkljivega občinskega servisa Oddelka za prostor, preko katerega posledično številni krajani trpimo v primežu nemoči urejanja lastnih prostorskih potreb;
 11. preprečiti nerazumno drage in nepremišljene nakupe nepremičnin občine, npr. Stare pošte in Močilnika, ki bosta kmalu povzročila še izdatne stroške obnove ter vzdrževanja, kateri bodo skupaj že v kratkem skupno presegli 2.000.000 EUR;
 12. vključevati zainteresirane ciljne skupine v razvoj novih in revitalizacijo obstoječih butičnih ter trajnostnih zelenih turističnih produktov, da bomo lahko na destinacijah zelenega prstana revitalizirali tudi Star maln, Bistro, Močilnik in Ulovko, ki so bili včasih ponos Vrhnike, danes pa nam razpadajo pred lastnimi očmi oz. cepetajo na mestu;
 13. zagotoviti in prostorsko urediti ustrezen prostor za razvoj obrti, podjetništva in zelenih razvojnih panog z večjo dodano vrednostjo, da preprečimo odhode podjetij in mladih v sosednje občine in s tem izgubo delovnih mest ter prihodkov iz naslova NUSZ v občinskem proračunu;
 14. enakopravno obravnavo vseh vrst društev na Vrhniki in enakomeren dvig letnega financiranja vsem društvom, ker le tako lahko zagotavljamo vključenost in motivacijo za delo v dobrobit skupnosti med vsemi generacijami, predvsem pa mladimi;
 15. vključujoče delovno in podporno okolje za strokovno delo ter privabljanje mladih, kompetentnih kadrov, partnerjev in prebojnih projektov, ki lahko gradijo identiteto, ponudbo ter prepoznavnost kraja, na način kot je bilo to v primeru, z UNESCO znakom nagrajenega in izdatno financiranega projekta iz EU sredstev, razstavišče Moja Ljubljanica, ki v obdobju 2018-2022 žal odhaja z Vrhnike;
 16. udejaniti razvojni način vodenja občine, ki bo znal pridobivati izdatne dodatne vire EU financiranja, vključiti mlade in pritegniti razvojne investicije v občino, v nasprotju z izdatnim trošenjem sredstev integralnega državnega proračuna za osnovno financiranje občin, kar ob povečevanju izdatkov poslovanja dolgoročno povzroča povečevanje zadolženosti občine Vrhnika;
 17. nadaljevanje financiranja športnega parka za potrebe športa in industrije dogodkov na prostem brez dodatne izdatne bremenitve občinskega proračuna, ker bo to na drugi strani povzročilo drastično poslabšanje stanja in investicij v javno infrastrukturo, oskrbe z vodo in razvoja komunalnih storitev v občini, predvsem v vrhniških vaseh;
 18. doseči prenos upravljanja javne družbene infrastrukture kraja in objavo javnih razpisov za društva na občino Vrhnika, ker je to edini način za dosego enakopravnosti položaj krajevnih skupnosti in številnih društev, ki so življenjsko odvisna od sredstev občinskega proračuna Vrhnike.